Kurzovní řád

Obecně závazná pravidla studia

1. Přihláška do kurzu je závazná po celou dobu jejího trvání. Zasláním přihlášky potvrzuji, že se mohou poskytovat informace o mém studiu mým zákonným zástupců.

2.Kurzovné je třeba uhradit do začátku kurzu. Vrácení kurzovného po zahájení výuky není možné. V případě vážného důvodu (dlouhodobénemoci apod.) doloženého řádných potvrzením může být příslušná část kurzovného vrácena. V tomto případě je student povinen neprodleně písemně uvědomit JŠ o předčasném ukončení docházky

3.Kurzovné nezahrnuje poplatek za zkoušky

4.Hodiny zmeškané studentem se nenahrazují a kurzovné se nesnižuje

5.Učební materiály nejsou v ceně kurzovného

6.V případě nízkého počtu uchazečů si škola vyhrazuje právo kurz nezahájit, popřípadě na zakládě dohody se všemi studenty snížit hodinovou dotaci na kurz nebo navýšit jeho cenu

7. Studenti jsou povini dodržovat platné předpisy a domovní řád budovy, ve které výuka probíhá

Kurzovní řád denního pomaturitního studia

Kurzovní řád denního pomaturitního studia

Smluvní vztah mezi firmou JUDr. Pavlína Megová, Jazyková škola Překladatelská agentura MKM (dále jen „MKM“) vzniká na základě řádně vyplněné přihlášky studentem a jejího přijetí ze strany MKM. K přihlášce musí být připojená kopie maturitního vysvědčení.

 

Pomaturitní studium je zařazeno ve vyhlášce MŠMT č. 19/2014 Sb. Studenti mají stejný nárok na slevy, úlevy a další výhody, jako studenti řádného denního studia na středních či vysokých školách a to v případě, že úspěšně vykonali statní maturitní zkoušku v témže roce, ve kterém nastupují k pomaturitnímu studiu.

Termíny zahájení a ukončení školního roku, veškeré prázdniny a dny volna jsou shodné s organizací školního roku vyhlášenou MŠMT.

Student se zavazuje, že bude dodržovat provozní řád a veškeré předpisy budovy, ve které výuka probíhá, v místě výuky bude udržovat pořádek, do výuky bude docházet včas a řádně připraven (bude mít vypracované domácí úkoly, předepsané učební pomůcky, psací potřeby apod.) Používání mobilních telefonů, počítačů a dalších elektronických zařízení během vyučování je zakázáno. Povoleno je na základě domluvy s vyučujícím.

Kurzovné je možné hradit v hotovosti v kanceláři na Jakubské 1, popř. převodem na účet KB Brno-venkov, čú: 111 99 20 247/0100 pod VS 111, do kolonky pro příjemce je nutné uvést jméno a příjmení. Student má možnost uhradit kurzovné v celkové výši před zahájením kurzů, případně formou splátek na základě splátkového kalendáře, schváleného MKM.

Vrácení plné části již uhrazeného kurzovného je možné pouze v případě, že byl student přijat ke studiu na vysokou školu a doloží potvrzení o přijetí. (Kurzovné bude vráceno do 30 dnů převodem na účet, škola si ponechá pouze administrativní poplatek 1.000,-Kč). V případě zájmu studenta, který hradí kurzovné dle splátkového kalendáře, o ukončení kurzu v průběhu školního roku, je student povinen doplatit kurzovné v plné výši.

MKM si v případě značných rozdílů studijních výsledků účastníků v jednom kurzu vyhrazuje právo kdykoliv během školního roku přeřadit jednotlivé studenty do jiného kurzu s přiměřenější jazykovou úrovní. V případě nízkého počtu uchazečů si škola vyhrazuje právo kurz nezahájit, popřípadě na základě dohody se všemi studenty upravit hodinovou dotaci kurzu, nebo navýšit jeho cenu.

Za neúčast studenta ve výuce neposkytuje MKM žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

MKM si v případě neomluvených absencí v rozsahu více než 25% celkové doby kurzu nebo v případě velmi špatných studijních výsledků (účastník opakovaně nestačí tempu výuky) po předchozím upozornění vyhrazuje právo na vyloučení účastníka bez jakékoliv náhrady (kurzovné se nevrací) a odhlášení studenta z VZP.

 Student, jehož docházka do výuky bude činit minimálně 75%, získá po ukončení studia „Osvědčení o absolvování kurzu“ s doložkou MŠMT. Student, jehož absence bude větší než 25% a úspěšně absolvuje závěrečný test, získá po ukončení studia „Osvědčení o absolvování kurzu“ bez doložky MŠMT. Omluvení absence je možné v případě doložení absence potvrzením od lékaře a nebo emailem s udáním důvodu.

 Student souhlasí se zpracováním osobních údajů společnosti MKM Jazykové školy a to pro účely plnění smluvních závazků společností MKM Jazykové školy, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Student potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Student prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k společnosti MKM Jazyková škola odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti MKM Jazykové školy. Student souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany společnosti MKM Jazykové školy, související se službami nebo podnikem společnosti MKM Jazykové škole na elektronickou adresu studenta a se zasíláním obchodních sdělení třetích osob, zejména osob, které tvoří se společností MKM Jazykové škole koncern, na elektronickou adresu studenta. Student souhlasí s poskytování video záznamů, audio záznamů a fotografií pro reklamní účely a zveřejňování na sociálních sítích.                                                     

Student souhlasí, že MKM může poskytovat údaje o jeho průběhu studia zákonným zástupcům studenta.

Odesláním přihlášky stvrzuji, že s uvedenými podmínkami kurzovního řádu souhlasím a zavazuji se k jejich plnění.