Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Překladatelské agentury MKM

(dle §§ 1751-1753 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník)

 1. Vznik smluvního vztahu
 2. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zajištění překladu nebo tlumočení mezi objednatelem a dodavatelem, pokud  není ve smlouvě uvedeno jinak.
 3. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky ze strany objednatele a jejím písemným potvrzením ze strany dodavatele. Písemnou formou se rozumí také objednávka prostřednictvím dálkové komunikace- elektronickou poštou popř. faxem.
 4. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vznikne na základě písemného souhlasu se všemi podstatnými částmi smlouvy, tj. jejím předmětem, rozsahem, obsahem a způsobem provedení, cenou, či stanovením výpočtu ceny, dodacími lhůtami a záručními podmínkami.
 5. Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze písemným ujednáním obou smluvních stran.
 6. Předmět plnění – překladatelské služby
 7. Dodavatel se uzavřením smlouvy zavazuje vyhotovit překlad dle podmínek dohodnutých ve smlouvě.
 8. Pokud je ve smlouvě dohodnuto odeslání překladu elektronickou poštou nebo prostřednictvím pošty, či kurýrní službou, považuje se za splnění lhůty odeslání překladu na adresu uvedenou objednatelem ve smlouvě.
 9. Pokud do 24 hodin od uplynutí smluvené lhůty neurguje objednatel dodání překladu, má se za to, že lhůta pro dodání předmětu plnění byla řádně dodržena.
 10. V případě, že objednatel odmítne bez závažného, písemně uznaného objektivního důvodu zakázku převzít, má se za to, že zakázka byla splněna a dodavateli vzniká nárok na  zaplacení sjednané ceny.
 11. Pokud je předmětem plnění text, k jehož překladu je třeba použít již konkrétně používané terminologie, je objednatel povinen písemně předat terminologický slovník, či jiné podklady nutné ke zdárnému splnění smlouvy.
 12. Objednatel je povinen písemně upozornit na možné použití překládaného textu k tisku, či jiné medializaci.

III. Předmět plnění – tlumočnické služby

 1. Dodavatel se uzavřením smlouvy zavazuje zajistit tlumočení v rozsahu a na základě podmínek uvedených ve smlouvě.
 2. Objednatel je povinen sdělit dodavateli účel, ke kterému bude tlumočení provedeno. Pokud vyžaduje objednatel používání odborných, či zvláštních výrazů, je povinen na tuto skutečnost písemně dodavatele upozornit a zároveň nejpozději tři dny před plněním předat dodavateli příslušné materiály, popř. terminologický slovník.
 3. Objednatel je povinen zajistit odpovídající podmínky včetně technického zabezpečení, pokud toto neobjednává u dodavatele.
 4. Objednatel je povinen zajistit přepravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa tlumočení a zpět. V případě sjednání vlastní dopravy je objednatel povinen uhradit cestovní náklady  tlumočníka v plné výši.
 5. V případě, že tlumočník bude při plnění smlouvy trávit jednu nebo více nocí mimo své bydliště, je objednatel povinen zabezpečit adekvátní ubytování hotelového typu v samostatném pokoji s příslušenstvím.
 6. Pokud bude tlumočení zaznamenáváno, je objednatel dodavateli sdělit účel tohoto zaznamenávání.
 7. Objednatel je povinen zajistit tlumočníkovi při tlumočení přestávku a to v termínu 30 minut  po každých 4 hodinách tlumočení.
 8.  Po skončení tlumočení je objednatel povinen uvést a potvrdit veškeré potřebné údaje do protokolu o tlumočení.
 9. Reklamace
 10. Předmět plnění má vady, pokud nebyl vyhotoven dle podmínek dohodnutých ve smlouvě.
 11. Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u dodavatele písemně, uvést její důvod, charakter a četnost vad, jinak se nepovažuje reklamace za řádně uplatněnou.
 12. V případě uznání vad, zajistí dodavatel na vlastní náklady (v případě překladu) opravu, či korekturu, popřípadě na základě dohody s objednatelem poskytne přiměřenou slevu z ceny překladu či tlumočení.
 13. Výše slevy se řídí především dohodou stran, pokud se strany na její výši nedohodnou, bude se vypořádání reklamace řídit odborným posudkem nezávislého arbitra ze seznamu soudních tlumočníků a překladatelů uvedeného příslušným soudem v sídle dodavatele, zvoleného dohodou smluvních stran.
 14. Reklamaci je objednatel povinen uplatnit u dodavatele ve lhůtě 30 dnů ode dne převzetí zakázky. K později oznámeným vadám se nepřihlíží.
 15. Dodavatel odpovídá za vady zakázky maximálně do výše její ceny.
 16. Cenové podmínky
 17. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník, který je nedílnou součástí těchto podmínek.
 18. Na základě požadavku objednatele je možné určit pouze předběžnou kalkulaci zakázky. Konečná cena zakázky je pak vypočtena z výsledného textu zhotoveného překladu.
 19. Veškeré slevy musí být předem písemně dohodnuty.
 20. Platební podmínky
 21. Cena zakázky je splatná na základě daňového dokladu, vystaveného bezodkladně po vyhotovení zakázky.
 22. V případě rozsáhlé zakázky, prvotní objednávky, či z jiných podstatných důvodů je dodavatel oprávněn vystavit zálohovou fakturu splatnou v termínu uvedeném na faktuře. Do doby než bude tato uhrazena, není dodavatel povinen plnit.
 23. V případě prodlení platby je objednatel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Kterákoliv ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, bránící splnění závazku.
 2. Odstoupení od smlouvy je nutné neprodleně oznámit písemnou formou.
 3. Pokud od smlouvy odstupuje objednatel je povinen uhradit dodavateli stornovací poplatky:

– v případě překladatelských služeb 50% z celkové zakázky,

– v případě tlumočnických služeb pokud objednatel odstoupí od smlouvy nejpozději 7 dnů před zahájením akce, činí poplatek 20 % dohodnuté ceny, tři dny před začátkem akce nebo v době kratší činí poplatek 50% z dohodnuté ceny. Pokud dojde ke zrušení v den konání akce, je objednatel povinen uhradit cenu v plné výši.

 1. Objednatel je povinen písemně oznámit dodavateli použití překládaného textu k tisku, či jiné medializaci, pokud tak neučiní, nemá objednatel nárok na náhradu škody z důvodů chyb v přeloženém textu.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy a jejím podpisem jsou pro smluvní strany závazné.
 3. Ve smyslu §§ 1751-1753 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou tyto obchodní podmínky považovány za všeobecné obchodní podmínky firmy JUDr. Pavlína Megová – MKM Jazyková škola a Překladatelská agentura.