Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK)

Národní soustava kvalifikací (NSK) je komplexní systém hodnocení a certifikace odborných kompetencí a umožňuje uchazeči prokázat svoji dosaženou kvalifikaci bez nutnosti absolvování několikaleté školní přípravy.

Nezáleží na tom, zda byly potřebné znalosti a dovednosti získány studiem ve škole, či byly nabyty v praxi, důležité je jejich prokázání formou standardizované zkoušky. Tato zkouška se skládá před autorizovanou osobou a po úspěšném absolvování je vydáno celostátně platné osvědčení o profesní kvalifikaci. NSK je například řešením pro ty, kdo dosáhli určitého vzdělání, ale poté pracovali v jiném oboru, ve kterém dosáhli určité praxe, kterou ale nemají formálně potvrzenou. Nebo naopak pro ty, kdo se rozhodnou změnit svoje povolání a nejdříve absolvují rekvalifikační kurz (v souladu s vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání) zakončený zkouškou z profesní kvalifikace.

Lektor dalšího vzdělávání

Tento kurz je vhodný jak pro lektory, kteří již mají určité zkušenosti se vzděláváním dospělých v různých oborech, tak pro ty, kteří je zatím nemají, ale rádi by se tomuto oboru začali věnovat. Zajímavý může být nejen pro jednotlivce, ale i pro firmy, instituce a nevládní organizace, které usilují o kvalitní rozvoj dovedností svých interních lektorů.

>>O kurzu