Lektor dalšího vzdělávání

Lektor dalšího vzdělávání

V kurzu se student naučí plánovat semináře, vybírat vhodné metody, stanovovat cíle a ověřovat si jejich naplnění a v neposlední řadě se naučíte jak na „problémové“ účastníky.

Tento kurz je vhodný jak pro lektory, kteří již mají určité zkušenosti se vzděláváním dospělých v různých oborech, tak pro ty, kteří je zatím nemají, ale rádi by se tomuto oboru začali věnovat. Zajímavý může být nejen pro jednotlivce, ale i pro firmy, instituce a nevládní organizace, které usilují o kvalitní rozvoj dovedností svých interních lektorů.

Kurz účastníky nejen teoreticky připraví na celostátně uznávanou zkoušku profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“, ale především jim pomůže si osvojit potřebné lektorské dovednosti ke vzdělávání dospělých. Velká část kurzu je proto praktická, tj. účastníci si vyzkouší plánování seminářů, lektorování, vyhodnocování úspěšnosti, reflexi a analýzy obtížných lektorských situací.

 

Sylabus kurzu:

  • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
  • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
  • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
  • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
  • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
  • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
  • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

 

Individuální výuka: 420,- Kč/ vyuč. hodina

 

Lektor dalšího vzdělávání – zkouška profesní kvalifikace

Cena zkoušky: 4 500 Kč